Algemene voorwaarden Parolo

Definities

Klant: De natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Parolo B.V. een overeenkomst tot levering van de Software aangaat.

Administratie: De administratie die door Klant middels de Software wordt beheerd. Software: Online administratiesysteem, welke wordt aangeboden op www.parolo.nl

Overeenkomst: De overeenkomst tussen Parolo B.V. en Klant waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn en op grond waarvan Parolo B.V. aan Klant de software ter beschikking stelt, die Klant heeft geselecteerd op de website www.parolo.nl.

Parolo B.V.: Parolo B.V., gevestigd te Arnhem, Huijghenslaan 4, bekend onder de handelsnaam Parolo BV.

1. Algemeen

1.1. De Software is ontworpen om bedrijven een onlinesysteem te bieden bij participatietrajecten door middel van diverse modules. Door op aanmelden te klikken, gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden en het privacy beleid van Parolo B.V.

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de levering van alle Software door Parolo B.V. aan Klant. Bij aanmelding zijn de algemene voorwaarden zoals hier omschreven van toepassing.

2. Toegang en aanmelding

2.1. Klant moet 18 jaar of ouder zijn.

2.2. De Software mag alleen door Klant persoonlijk, of door een aangestelde verantwoordelijke (zoals omschreven in artikel 2.3.), gebruikt worden. Het is Klant niet toegestaan anderen, de aangestelde verantwoordelijke uitgesloten, in staat te stellen gebruik te maken van de Software. Het is Klant niet toegestaan de Overeenkomst over te dragen of toe te wijzen aan een andere persoon of entiteit.

2.3. Aangestelde verantwoordelijken zijn: de Cliënten, Beheerders en Medewerkers van Klant die via de uitnodigingsprocedure van de Software toegang wordt verleend tot de Software middels een eigen gebruikersnaam en wachtwoord.

Het is Klant toegestaan een ander persoon te machtigen voor een project ter uitvoering van werkzaamheden.

2.4. Wanneer aan de voorwaarden van de Overeenkomst is voldaan, beschikt iedere Klant over een gebruikersnaam en wachtwoord. Deze zijn strikt privé en vertrouwelijk, en mogen niet met anderen, de aangestelde verantwoordelijken uitgesloten, worden gedeeld. Parolo B.V. kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van een gebruikersnaam en/of wachtwoord door een Klant of aangestelde verantwoordelijke.

2.5. Parolo B.V. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging de aanmeldingsvereisten van Software en of producten die op de website www.parolo.nl worden aangeboden te wijzigen.

3. Gedragregels

3.1. Klant zal Parolo B.V. niet op enigerlei wijze gebruiken of doen gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of voor handelingen die in strijd zijn met de algemeen geldende normen en waarden. Hieronder worden onder meer de volgende handelingen begrepen: het plegen van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot: auteursrechten, merkenrechten; rechten uit hoofde van de Europese richtlijn 96/9 inzake de rechtsbescherming van databanken, octrooirechten, modellenrechten); diefstal; de onrechtmatige en/of strafbare verspreiding van geheime of vertrouwelijke informatie; de onrechtmatige of strafbare verspreiding van teksten en/of beeld- en geluidsmateriaal, waaronder racistische uitingen, kinderporno, crimineel dataverkeer, beledigende uitingen en zgn. “mailbommen”; computervredebreuk (“hacken”) via Parolo.nl of internet; vernieling, beschadiging of onbruikbaar maken van systemen of geautomatiseerde werken en software van anderen; het verspreiden van virussen of het anderszins opzettelijk verstoren van communicatie of gegevensopslag; het zich verschaffen van toegang door middel van valse sleutels, valse codes en/of valse hoedanigheden.

3.2. Het Parolo B.V. privacy beleid zoals omschreven hieronder maakt deel uit van de Software. Door aanmelding verklaart Klant met dit beleid in te stemmen en zich eraan te conformeren.

3.3. Klant stemt ermee in om in vrije invoervelden (persoonlijke) informatie waaronder, maar niet beperkt tot, telefoonnummers, rekeningnummers, omzetgegevens, straatadressen, achternamen, URL’s, e-mailadressen of andere (persoonlijke herleidbare) informatie van Klant zelf of van Medewerkers en Cliënten van Klant in te voeren in de Software en dat deze online wordt opgeslagen door Parolo B.V.. De informatie die Klant invoert in de Software zal door Parolo B.V. slechts voor administratieve en statistische doeleinden worden gebruikt.

3.4. Klant stemt ermee in dat Klant persoonlijk verantwoordelijk is voor interacties met de Cliënten en Medewerkers van Klant.

3.5. Klant verklaart zich op geen enkele wijze te zullen voordoen als een ander dan Klant werkelijk is. Dat houdt ook in dat Klant zich niet als een andere Klant of een werknemer van Parolo B.V. zal voordoen. Ook een belanghebbende verklaart zich op geen enkele wijze te zullen voordoen als een ander dan belanghebbende werkelijk is.

3.6. Berichten die door Klant aan Cliënten en Medewerkers van Klant worden verstuurd, worden door Parolo B.V. als vertrouwelijk behandeld.

3.7. Door Klant in de Software ingevoerde informatie waaronder, maar niet beperkt tot, telefoonnummers, rekeningnummers, omzetgegevens, straatadressen, achternamen, URL’s, e-mailadressen of andere (persoonlijke herleidbare) informatie van Klant zelf of van Medewerkers en Cliënten van Klant en gegevens betreffende de administratie van Cliënten en Medewerkers van Klant worden door Parolo B.V nooit, zonder toestemming van Klant, aan derden verstrekt.

3.8. Parolo B.V. maakt in de uitvoering van haar Software, en in sommige gevallen, gebruik van de Software van derden. Deze derden hebben alleen toegang tot gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de uitoefening van hun taak. Zij mogen deze gegevens voor geen enkel ander doel gebruiken.

3.9. Parolo B.V. verstuurt af en toe aan haar Klanten een nieuwsbrief waarin interessant nieuws wordt gedeeld, alsmede nieuwe Software die Parolo B.V. aanbiedt. Klant kan zich afmelden voor deze nieuwsbrief indien Klant geen prijs stelt op de nieuwsbrief. Voor vragen en/of afmelding kan contact worden opgenomen met praatje@parolo.nl.

3.10. Bij vragen en/of opmerkingen omtrent de verwerking door Parolo B.V. van gegevens kan Klant zich wenden tot onze helpdesk via praatje@parolo.nl.

4. Intellectueel eigendom

4.1. De vormgeving en inhoud, waaronder handelsmerken, logo’s, afbeeldingen, foto’s tekst op de website(s) van Parolo B.V. zijn het intellectuele eigendom van Parolo B.V. en mogen niet worden gereproduceerd, gebruikt of weergegeven zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Parolo B.V..

4.2. De gebruiksrechten die door Parolo B.V. aan Klant worden verleend, zijn strikt beperkt tot het gebruik van de Software voor zakelijke doeleinden binnen het kader en gedurende de looptijd van het Abonnement bij Parolo B.V.. Al het andere gebruik door Klant zonder toestemming van Parolo B.V. is strikt verboden.

4.3. Het is Klant in het bijzonder verboden om de Software, webpagina’s van Parolo B.V. en de codes of elementen waaruit de Software is opgebouwd, op welke manier dan ook te bewerken, kopiëren, dupliceren of downloaden (met als doel deze te bewerken, kopiëren, dupliceren, commercieel te gebruiken en/of te distribueren) of uit te zenden, door te sturen, commercieel te gebruiken en/of te distribueren.

5. Aansprakelijkheid

5.1. Parolo B.V. is verplicht zich in te spannen voor een degelijke beveiliging van de software. Parolo B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade aan de zijde van Klant of derden, die het gevolg is van onvoldoende beveiliging.

5.2. Parolo B.V. garandeert niet dat de software foutloos is en niet kan worden onderbroken door storingen. Parolo B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade van Klant als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van enige overeenkomst of enige andere verplichting van Parolo B.V. jegens Klant, die niet te wijten is aan opzet of grove schuld van Parolo B.V.. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot directe schade aan zaken en letsel van personen en ten hoogste een bedrag, gelijk aan het bedrag dat Parolo B.V. voor de geleverde Software heeft ontvangen, met een maximum van vierduizend euro.

5.3. Parolo B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige indirecte schade, vervolgschade daaronder begrepen, noch is Parolo B.V. gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van een uitval en/of onbereikbaarheid van internet, schade ontstaan door het uitlekken van vertrouwelijke gegevens, schade veroorzaakt door elektronische storingen of schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens klant.

5.4. Parolo B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan de zijde van Klant die is veroorzaakt door derden, die al of niet gebruik maken van de software.

5.5. Klant vrijwaart Parolo B.V. voor alle aanspraken van derden die verband houden met het gebruik van de Software door Klant en/of onvoldoende naleving door Klant van enige verplichting jegens Parolo B.V., al dan niet voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden.

6. Overmacht

6.1. Parolo B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid indien een tekortkoming het gevolg is van omstandigheden die Parolo B.V. niet toerekenbaar zijn, zoals (maar niet beperkt tot) internationale conflicten, gewelddadige of gewapende acties, maatregelen van enige overheid, arbeid ongeregeldheden onder Parolo B.V. personeel of onder het personeel van enige derde die Software aan Parolo B.V. levert, boycot acties, vertragingen of andere onvolkomenheden aan de zijde van derden van wie Parolo B.V. op enigerlei wijze afhankelijk is, storingen in de elektriciteitsvoorziening, storingen in de verbindingen met internet, storingen in het telefoonnet van de betrokken telecommunicatie maatschappij(en), volledige bezetting van de inbellijnen, uitval van de elektriciteit en andere storingen die buiten onze macht liggen, storingen in onze communicatieverbindingen of in onze apparatuur of in de communicatie verbindingen of apparatuur van enige derden die Software aan Parolo B.V levert.

6.2. Wanneer Parolo B.V. wegens een niet toerekenbare tekortkoming voor een periode langer dan twee maanden achtereen niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, is zowel Parolo B.V. als Klant bevoegd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring op te zeggen.

6.3. De gevolgen van tekortkoming in de nakoming van Parolo B.V. jegens derden, die wordt veroorzaakt door of vanwege gedragingen van Klant, zullen steeds voor rekening en risico van Klant zijn.

7. Technisch falen van de website

7.1. Parolo B.V. garandeert niet dat de software foutloos is en niet zal worden onderbroken door storingen. Parolo B.V. spant zich in om defecten in de Software zo snel mogelijk te verhelpen.

7.2. Parolo B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de verspreiding van enige met virus geïnfecteerde informatie.

7.3. Parolo B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van acties van derden die zich toegang tot de Software, mailberichten of informatie van Klant verschaffen en hierin veranderingen aanbrengen.

7.4. Parolo B.V. streeft naar een zo hoog mogelijke uptime. In het geval van overmacht kan Parolo B.V. hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Parolo B.V. gebruikt Software (hardware, software, netwerk, dataopslag, enz.) van derde partijen voor het leveren van de Software.

7.5. U zult de Software niet proberen te hacken en/of websites op te zetten welke zich voordoen als onderdeel van Parolo B.V..

7.6. U zult geen delen van de Software of de Software in zijn geheel, reproduceren, kopiëren, dupliceren, verkopen of doorverkopen zonder uitdrukkelijke toestemming van Parolo B.V..

7.7. U zult de Software niet gebruiken voor het plaatsen of versturen van ongevraagde content / e-mail (spam).

7.8. U zult geen wormen en/of virussen en/of andere vormen van destructieve code plaatsen op de Software.

7.9. Parolo B.V. streeft ernaar, maar garandeert niet, dat 1) de Software voldoet aan uw specifieke wensen, 2) de Software een correcte werking heeft en 3) er fouten in de Software worden verbeterd.

8. Tarieven en Betaling

8.1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, en zijn vastgelegd op de website www.parolo.nl.

8.2. Klant geeft bij aanmelding aan per automatische incasso te betalen. Bij betaling per automatische incasso worden de bedragen altijd één maand vooraf in rekening gebracht, ongeacht de betaaltermijn die van toepassing is.

8.3. Het te betalen maandelijkse of jaarlijkse bedrag voor het gebruik van de Software wordt bepaald aan de hand van de Overeenkomst die Klant zelf heeft geselecteerd op de website www.parolo.nl, of op basis van overeengekomen offerte.

8.4. Indien Klant Parolo B.V. machtigt om te betalen via automatische incasso, draagt Klant zorg voor voldoende saldo op de bij aanmelding opgegeven rekening.

8.5. Parolo B.V. behoudt zich het recht voor om tarieven van de Software te wijzigen. Parolo B.V. dient Klant tenminste 1 maand van tevoren een aankondiging per e-mail te versturen.

9. Niet-tijdige betaling

9.1. Indien Klant ten onrechte een afgeschreven bedrag laat terugboeken of als Klant het verschuldigde bedrag niet heeft voldaan zoals omschreven is in artikel 8.2, is Klant, zonder verdere ingebrekestelling, in verzuim.

9.2. Vanaf de datum waarop Klant in verzuim is, mag Parolo B.V. eenmalig administratiekosten van € 5,= in rekening brengen. Daarbij komen eventueel de (buitengerechtelijke) incassokosten ter hoogte van vijftien procent van het openstaande bedrag, met een minimum van € 35,=. Vanaf de vervaldatum van de rekening kan Parolo B.V. aan Klant één procent rente per maand, of de wettelijke rente indien die hoger is, in rekening brengen.

9.3. Als er een betalingsachterstand is van twee (2) facturen dan wordt het account van Klant tijdelijk afgesloten. Klant ontvangt per e-mail instructies over het kunnen voldoen van de facturen en wanneer het account van Klant weer geactiveerd wordt.

9.4. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus inbegrepen, ontstaan door achterstallige betalingen van Klant, zijn voor rekening van Klant. De buitengerechtelijke incassokosten zijn conform de bij rechtspraak gehanteerde staffel.

10. Duur en beëindiging Overeenkomst

10.1. De Overeenkomst duurt minimaal 1 maand voor einde contract en wordt stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode als de overeengekomen periode daaraan voorafgaand. Informatie hierover is te vinden onder de optie “Licentie” in de Software. In geval van opzegging dient Klant de opzegtermijn in artikel 10.2 in acht te nemen.

10.2. De opzegtermijn bedraagt minimaal 1 kalendermaand en kan via de Software worden aangevraagd of dient schriftelijk via aangetekend schrijven gedaan te worden. Andere manieren van opzegging worden niet geaccepteerd.

10.3. Parolo B.V. is gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of de toegang tot de Software geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk te blokkeren, indien Klant één of meer van de verplichtingen jegens Parolo B.V. niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt, dan wel in strijd met wettelijke voorschriften handelt. De overeenkomst kan onder andere met onmiddellijke ingang worden beëindigd als gevolg van A; herhaaldelijke, kennelijk gegronde, klachten over hinderlijk/onacceptabel gedrag, B; pogingen van Klant om de overeenkomst over te dragen, C; indien Klant de rekening niet betaalt binnen de termijn die Parolo B.V. heeft gesteld, D; indien Klant de machtiging tot automatische incasso intrekt en/of de overboeking ongedaan maakt, E; in geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, schuldsanering of onder curatelestelling. Bij beëindiging van de Overeenkomst is Klant verplicht de kosten van de nog resterende minimumduur van de Overeenkomst te voldoen.

10.4. Alle data van Klant wordt 3 maanden na het stopzetten van het account van Klant verwijderd.

10.5. Klant is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de wettelijke bewaarplicht van de administratie. Dit geldt ook na het opzeggen van het account.

11. Slotbepalingen

11.1. Wanneer Parolo B.V. wordt overgenomen, fuseert of op andere wijze zich ontwikkelt tot een ander rechtspersoon, dan gaan alle rechten en verplichtingen die tussen Klant en Parolo B.V. bestaan, over op deze andere rechtspersoon.

11.2. Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit enige overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden en/of Overeenkomst aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst gestalte wordt gegeven.

11.3. Op betrekkingen tussen Klant en Parolo B.V. is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen Parolo B.V. en Klant worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te Arnhem; dan wel, ter keuze van Parolo B.V., bij de bevoegde rechter van de woonplaats van Klant.