Valkuilen participatie

Het afgelopen jaar is voor Parolo onderzoek uitgevoerd bij gemeenten naar het onderwerp participatie binnen de Omgevingswet. Door middel van een enquête met 221 reacties uit heel Nederland is een goed beeld gevormd van de behoeften en knelpunten die gemeenten momenteel ervaren.  In deze enquête vroegen wij gemeenten welke valkuilen zij zoal voorzien op het gebied van participatie. In deze longlist zie je een verzameling van alle antwoorden die wij ontvangen hebben!

1. Vormvrijheid

 • Het ontbreken van wettelijke eisen
 • Het ontbreken van inhoudelijke toetsingskaders
 • Teveel macht bij de initiatiefnemer
 • Onvoldoende sturing voor initiatiefnemers

2. Verwachtingsmanagement

 •  Wat verwachten de betrokken partijen?
 • Het uitvoeren van participatie resulteert niet meteen in draagvlak
 • De verwachtingen matchen niet met de realiteit
 • Volledige consensus is een onrealistische uitkomst
 • Niet elke vorm van participatie is altijd relevant
 • Mee participeren is vrijblijvend

3. Ondeskundigheid

 • Het ondeskundig/onjuist opstellen van participatieprocessen
 • De ondeskundigheid van sommige initiatiefnemers op gebied van participeren
 • De ondeskundigheid van gemeente over de cultuuromslag

4. Houding betrokken partijen

 •  Partijen handelen slechts vanuit hun eigen belang
 • Groepsdruk zorgt voor geforceerde beslissingen
 • Onduidelijkheid over wie welke rol en verantwoordelijkheid heeft
 • De onwilligheid van belanghebbenden om te participeren
 • De onwilligheid initiatiefnemer om participatie te organiseren
 • Partijen die handelen vanuit willekeur
 • Welke rol neemt de gemeente in?

5. Gebrek aan objectiviteit

 • Objectiviteit van de beoordeling van het doorlopen proces
 • Objectiviteit over de opzet van het te doorlopen proces
 • Er vindt schijnparticipatie plaats

6. Vertraging/Tijd

 • Procesvertraging door participatie
 • Onvoldoende capaciteit van de gemeente
 • Participatie wordt op het verkeerde moment ingezet
 • Verhoogde tijdsinvesteringen voor alle partijen
 • Participatie remt ruimtelijke ontwikkelingen af
 • Participatie vooraf voorkomt niet per se gedoe achteraf

7. Participatiemoeheid

 • Participatie wordt verplicht, ook bij projecten waar het geen bijdrage levert

8. Kosten/Geld

 • Participatie is een extra kostenpost voor de initiatiefnemer
 • Participatie is een extra kostenpost voor de gemeente

9. Representativiteit

 • Initiatiefnemers kunnen het proces en de uitkomst teveel sturen
 • Niet alle belanghebbenden zijn betrokken
 • Er is geen level playing field tussen de verschillende betrokken partijen

10. Juridisch kader

 • Er ontbreekt een wettelijk kader
 • Er ontstaat een kortere lijn met juridische stappen die genomen kunnen worden
 • Participatie wordt een juridisch geval
 • De bestuurlijke beslisruimte wordt verkleind

11. Communicatie

 • Communicatie is niet transparant
 • Door inspraak ontstaat meer discussie over projecten